Украина, г.Киев
ул. Дегтяревская 48
097-744-39-68
info@lantrix.com.ua
sales@lantrix.com.ua

Offer

* В додатке № 1 мы с клиентом утверждаем ключевые слова, которые войдут в пакет продвижения

*В додатке № 2 мы указываем те слова по которым сейчас сайт в Google, точнее их позиции и указываем через какой срок на какие позиции мы их поднимем

 

      Договір № ___

про виконання робіт

 

 

м. Київ                                                                                                              «____» _________________ 2018р.

 

ФОП Казарян Геворг Оганесович (ідентифікаційний код юридичної особи 3334717938), є платником єдиного податку за ставкою 5% і не є платником ПДВ, що знаходиться за адресою 01001, місто Київ, вулиця Дегтяревская 48, з однієї сторони, та

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далі за текстом – Замовник), з другої сторони, — при спільному вживанні Сторони, уклали цей договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього договору Виконавець зобов’язується за завданням Замовника здійснювати роботи, перелік яких сторонами погоджено у додатках до цього договору,  за що Замовник зобов’язаний здійснити оплату на користь Замовника на умовах. передбачених цим договором.

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Виконати роботи відповідно до переліку, що визначений сторонами у Додатках.

2.1.2. Виконати роботи у строки, передбачені умовами цього Договору та його Додатками.

2.1.3. Після завершення робіт передати їх Замовнику на підставі акту прийому-передачі виконаних робіт відповідно до умов розділу 5 цього Договору.

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. У строк, що не перевищує десяти робочих днів після підписання Договору передати в електронному вигляді всю інформацію, а також матеріали, що необхідні для створення програмного чи інших видів продукту, описаного в Додатках до цього Договору. У випадку якщо замовником не було надано інформацію то строки виконання робіт зміщуються на кількість днів прострочки з моменту надання останньої інформації.

2.2.2. Прийняти роботи, виконані Виконавцем, відповідно до умов розділу 4 цього Договору.

2.2.3. У випадку, якщо Виконавець створив будь-який сайт для Замовника і розмістив на цьому сайті інформацію, яка ідентифікує Виконавця, як особу, що створила цей сайт, то Замовник зобов’язаний не прибирати таку інформацію з сайту протягом одного календарного року з дати підписання акту приймання-передачі робіт. Оскільки, при виставлені рахунку було автоматично надано 10% від суми зазначеної в додатку №1 до цього договору. Якщо замовник не бажає розміщувати інформацію про Виконавця то знижка яка була надана при виставлені рахунку не буде надана.

2.2.4. Вчасно та в повному обсязі оплатити вартість виконаних робіт відповідно до умов розділу 3 цього Договору.

2.3. Сторони зобов’язуються забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої при виконанні Договору, не розголошувати та не використовувати в своїх інтересах та інтересах третіх осіб відомості, що становлять комерційну таємницю іншої Сторони.

 

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість робіт, що виконуються Виконавцем, є договірною та визначається Сторонами у додатках до цього Договору.

3.2. Оплата за виконання робіт здійснюється Замовником поетапно у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у реквізитах цього договору. Розмір та етапи оплати визначаються у Додатку №1 до цього договору. Попередня оплата за цим договором вважається авансом та підлягає сплаті у день підписання цього договору в розмірі, визначеному у додатку №1 цього договору.

3.3. Замовник зобов’язаний розрахуватись з Виконавцем у повному обсязі протягом 3 календарних днів після підписання акту прийому-передачі виконаних робіт.

3.4. Ціна за цим договором визначається в еквіваленті до долару США, курс якого визначається Сторонами у день підписання договору. Для визначення курсу Міжбанку Сторони домовилися використовувати інформацію, розміщену на сайті за адресою www.finance.ua.

3.5. Якщо під час виконання робіт у Замовника виникла потреба внести корективи в поточні завдання, такі корективи вважаються додатковою роботою, що потребує додаткових затрат часу і, відповідно, додатково оплачуються. Корективи та зміни до технічного завдання оформлюються додатком до даного Договору, що є його невід’ємною частиною.

 

4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ

4.1. Документом, що підтверджує виконання зобов’язань Виконавця перед Замовником є акт прийому – передачі виконаних робіт, підписаний обома Сторонами. До моменту отримання оригіналу акту поштою, акт між Сторонами отриманий шляхом надсилання один одному затвердженої Сторонами копії за допомогою факсимільного зв’язку, електронної пошти, або при прямій її передачі представникові Сторони, є таким що має юридичну силу оригіналу.

4.2. Замовник зобов’язаний підписати акт прийому – передачі виконаних робіт у день його отримання від Виконавця та передати один примірник Виконавцю або надати обґрунтовану відмову від його підписання. Обґрунтованою відмовою від підписання такого акту може вважатися тільки невідповідність виконаної роботи технічному завданню, визначеному у Додатку № 2 до цього Договору.

4.3. У випадку обґрунтованої відмови від підписання акту прийому – передачі виконаних робіт Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та строками їх виконання.

4.4. Після усунення всіх недоліків та проведення всіх доробок, вказаних у двосторонньому акті, Замовник зобов’язаний підписати акт прийому – передачі виконаних робіт у день його отримання від Виконавця та передати один примірник Виконавцю

4.5. Якщо протягом двох робочих дня після отримання акту прийому – передачі виконаних робіт Сторона не надала письмових пояснень стосовно відмови підписання такого акта або такі пояснення визнані необґрунтованими, то такий акт вважається підписаним. При цьому датою отримання акта є дата вручення його Замовнику або дата, вказана в повідомленні про вручення листа з вказаним актом, або повідомлення з відміткою про те, що лист з актом не був вручений, проте він був направлений на адресу реєстрації однієї із Сторін, вказаних у цьому договорі.

 

5. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Строк виконання робіт за цим договором визначається у Додатках до цього Договору. Перебіг строку за цим договором починається з моменту підписання сторонами технічного завдання, яке викладається у Додатку  № 2 до цього договору та надання Замовником необхідних матеріалів та інформації для належного виконання зобов’язання Замовником. Виконавець має право на дострокову здачу виконаних робіт.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за прострочення строку виконання робіт у зв’язку із невиконанням або неналежним виконанням Замовником умов цього Договору.

5.3. У випадку прострочення Замовником строку, визначеного у п. 2.2.1, цього Договору, перебіг строку виконання робіт починається з моменту виконання Замовником обов’язку, передбаченого п. 2.2.1. цього Договору.

 

6. ЯКІСТЬ РОБІТ

6.1. Виконавець зобов’язується виконувати роботи із врахуванням загальноприйнятих стандартів та вимог до якості для даного виду робіт.

6.2. Замовник має право на безоплатне усунення виявлених недоліків протягом 1 (одного) місяця з дати здачі усіх робіт за цим договором. Про виявлені недоліки Замовник повідомляє Виконавця в письмовій формі.

6.3. Якщо Замовник виявив недоліки після завершення строку, визначеного пунктом 6.2. цього Договору, то такі корективи вважаються додатковим завданням, яке може виконуватись за додаткову плату.

 

7. ВIДПОВIДАЛЬHIСТЬ СТОРIН

7.1. У pазi прострочення строку оплати виконаних робіт Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на час прострочення, від несплаченої суми за кожний день прострочення оплати.

7.2. У pазi прострочення строку оплати виконаних робіт Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 10% від ціни цього Договору.

7.3. За необґрунтовану відмову від підписання акту прийому-передачі виконаних робіт, незважаючи на те, що такий акт буде вважатись підписаним в будь-якому випадку в силу цього договору, Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 50% від ціни договору за кожний випадок необґрунтованої відмови.

7.4. За порушення п. 2.2.3. цього Договору, винна Сторона сплачує штраф у розмірі 50% від ціни договору.

7.5. Сплата пені та штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань по цьому Договору.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за зміст та якість інформації, що надається Замовником.

7.7. У випадку повного чи часткового невиконання або неналежного виконання зобов’язань по цьому Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі збитки, завдані таким невиконанням або неналежним виконанням.

7.8. За порушення інших умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.9 У разі не виконання робіт до зазначеного терміну вказаного в додатку №2, сума оплати по договору зменшується на 10%.

 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання настало в результаті надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин (непереборна сила). До обставин непереборної сили Сторони, зокрема, відносять: пожежа, повінь, землетрус або інші стихійні лиха, війна, військові дії будь-якого характеру, техногенні катастрофи, акції громадянської непокори, заколоти, тощо, дії органів державної влади і управління, а також будь-які інші обставини, що знаходяться поза контролем Сторін і є надзвичайними або невідворотними за даних умов подіями, у тому числі прийняття законів або інших нормативних актів України, що забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачену цим Договором.

8.2. Настання, дія і припинення обставин непереборної сили підтверджуються відповідними довідками Торгово-промислової палати України.

8.3. При виникненні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором однією із сторін, вона зобов’язана сповістити іншу сторону не пізніше п’яти календарних днів з моменту виникнення таких обставин. При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на строк дії таких обставин.

8.4. Не повідомлення чи несвоєчасне повідомлення сторін про настання обставин непереборної сили не може бути виправданням для невиконання чи неналежного виконання взятих на себе відповідно до цього договору зобов’язань.

8.5. У випадку продовження дії обставин непереборної сили більше двох місяців, Сторони зобов’язані обговорити доцільність подальшого виконання ними умов цього договору.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами згідно із Додатками до цього Договору.

9.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою Виконавця без повернення авансового платежу в наступних випадках:

9.2.1. Ненадання Виконавцю інформації та/або матеріалів в повному обсязі, необхідних для виконання робіт за цим договором в строк більший, ніж три місяці з дня підписання цього Договору.

9.3. Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника про розірвання договору у письмовій формі у строк не пізніше, ніж за 10 днів до дати розірвання.

9.4. Всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні, зміні чи розірванні цього Договору або у зв’язку із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.5. У випадку коли Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду у відповідності до чинного законодавства України.

9.6. Будь-якi змiни та доповнення до Договору вносяться тільки за погодженням Сторін. Зміни, доповнення та додатки до Договору вважаються  дійсними, якщо вони затверджені в письмовій формі і підписані Сторонами

9.7. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

 

 

 

 

Contract No.___

for work performance

 

 

Kyiv

“____”_________ 2018  

 

Kazaryan Gevorg Oganesovich (identification code of legal entity — 3334717938) is a single tax payer at 5% rate, but not VAT payer, with official address Dechtyarevskaya Street, Kyiv City, 01001, on the one part, and

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(hereinafter referred to as the Customer), on the other part, both referred to as the Parties, have concluded this Contract as follows:

 

1.       SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. Pursuant to the Contract the Executor shall undertake to perform work according to demand of the Customer, which list has been agreed by the Parties in Supplements to the Contract, and the Customer shall undertake to pay for performed work in favor of the Executor pursuant to terms and conditions stipulated in the Contract.

 

2.       LIABILITIES OF THE PARTIES

2.1. The Executor shall undertake the following:

2.1.1. Perform work in accordance with the list agreed by the Parties in the Supplements.

2.1.2. Perform work within the periods stipulated by the conditions of the Contract and its Supplements.

2.1.3. Transfer the work to the Customer after its completion based on the Acceptance Certificate for performed work pursuant to conditions of Chapter 5 of the Contract.

2.2. The Customer shall undertake the following:

2.2.1. Transfer entire information in electronic form within the period not exceeding ten working days after signing the Contract, as well as materials required for creation of software and other type of products described in the Supplements to the Contract. In the event when the Customer has not provided for the information, then period for work execution shall be extended to the number of days of delay from the date of the latest information.

 

2.2.2. Accept work performed by the Executor pursuant to the terms and conditions of Chapter 4 of the Contract.

2.2.3. In the event when the Executor has created any site for the Customer and put the information on the site identifying the Executor as an entity created the site, the Customer shall undertake not to delete such information from the site within one calendar year from the date of signing the Work Acceptance Certificate, as far as while invoicing 10% out of the amount set forth in the Supplement No. 1 of the Contract was automatically was provided. When the Customer doesn’t wish to put information about the Executor, discount provided while invoicing shall not be granted.

 

 

2.2.4. Pay in due time and in full the costs of performed work pursuant to the terms and conditions of Chapter 3 of the Contract.

2.3. The Parties shall undertake to ensure confidentiality of information obtained during execution of the Contract, not to disclose and use commercial secrets of the other Party in his/her interests or interests of the third entities.

 

 

 

3.       COSTS OF WORK AND SETTLEMENT PROCEDURE

3.1.        Cost of work performed by the Executor shall be agreed and determined by the Parties in the Supplements to the Contract.

3.2.        The Customer shall pay for the performed work step-by-step through clearing operations to the Executor’s bank account specified in the bank details of the Contract. Payment amounts and steps shall be determined in the Supplement No.1 to the Contract. Prepayment under the Contract shall be considered as the advance and be subject to payment on the date of signing the Contract at the amount set forth in the Supplement No. 1 of the Contract.

3.3.        The Customer shall undertake settle accounts with the Executor in full within 3 calendar days after signing the Work Acceptance Certificate.

 

3.4.        The price under the Contract shall be specified in equivalent to US Dollar, exchange rate of which shall be determined on the date of signing the Contract. The Parties have agreed to use information set on the site www.finance.ua for definition of exchange rate of Interbank Offered Rate.

 

3.5.        When the Customer will need to correct on-going tasks during work execution, such corrections shall be considered as additional work required additional timetable and, respectively, shall be subject for additional payment. Corrections and changes to requirements specification shall be amended to the Contract, which shall be an integral part of the Contract.

 

4.       WORK PERFORMANCE ACCEPTANCE PROCEDURE

4.1.        Document confirming fulfillment of commitments of the Executor to the Customer shall be the Work Performance Acceptance Certificate signed by both Parties. Prior to reception of the original copy of the Certificate, the said copies of the Certificate certified by the Parties sent to each other either by fax, or e-mail or directly handed to each Party’s representative, shall be considered as having legal force original copy.

4.2.        The Customer shall sign the Work Performance Acceptance Certificate on the date of its reception from the Executor and hand one copy to the Executor or provide for grounded rejection for its signing. The grounded rejection for signing the aforesaid Certificate can be considered only the discrepancy of the fulfilled work to the requirements specification set forth in the Supplement No.2 to the Contract.

 

4.3.        In the event of grounded rejection of signing the Work Performance Acceptance Certificate, the Parties shall make the bilateral Certificate providing the list of required debugging and terms for their fulfillment.

4.4.        After removal of all disadvantages and fulfillment of debugging specified in the bilateral Certificate the Customer shall undertake to sign the Work Performance Acceptance Certificate on the date of its reception from the Executor and hand one its copy to the Executor.

4.5.        If the Party will not provide for written explanations relating to non-signing the aforesaid Certificate within two working days, or the said explanations will be acknowledged as groundless, such Certificate shall be considered as signed. In this case the date for reception of the Certificate shall be the date of its handing to the Customer, or the date indicated in the information on delivery of a letter with aforesaid Certificate, or information having a note that the letter with the Certificate failed to be delivered, but it was sent to the official address of any Party specified in the Contract.

 

 

5.       WORK EXECUTION PERIOD

5.1. Work execution period under the Contract is defined in the Supplements to the Contract. The course of period under the Contract shall begin since signing date of the requirements specification by the Parties, specified in the Supplement No. 2 to the Contract, and providing of required materials and information by the Customer for proper fulfillment of the obligation by the Customer. The Executor shall be entitled for early delivery of the fulfilled work.

5.2. The Executor shall not be liable for delay in work fulfillment subject to non-execution or improper execution of terms and conditions of the Contract by the Customer.

5.3. In the event of delay by the Customer of the period set forth in Para 2.2.1 of the Contract, the course of the period for the work execution shall begin since fulfillment of obligation by the Customer set forth in Para 2.2.1 of the Contract.

 

6.       WORK QUALITY

6.1. The Executor shall undertake to perform the work taking into account the generally accepted standards and specification to such work.

6.2. The Customer shall be entitled for free of charge elimination of detected defects within 1 (one) month from the date of the  work acceptance under the Contract. The Customer shall notify in writing the Executor of detected defects.

6.3. If the Customer will detect defects after completion of the period set forth in Para 6.2 of the Contract, such corrections shall be considered as the additional task to be performed for additional payment.

 

 

7.       LIABILITIES OF THE PARTIES

7.1. In the event of delay in payment for the fulfilled work the Customer shall pay to the Executor the penalty at the amount of dual rate of the National Bank of Ukraine valid on the date of delay out of unpaid amount per each day of late payment.

7.2. In the event of delay in payment for the fulfilled work the Customer shall pay to the Executor the fine at the rate 10% out of the price of the Contract.

7.3. The Customer in any case under the Contract shall pay the Executor the fine at the rate 50% out of the Contract’s price per each case of ungrounded rejection for ungrounded rejection of signing the Work Performance Acceptance Certificate, despite of the fact that the said Certificate will be considered as signed hereof.

7.4. Any Party at fault shall pay a penalty at the rate 50% out of the Contract’s price for breach of Para 2.2.3 of the Contract.

7.5. Payment of fine and penalty sanctions shall not discharge the Parties from performance of their respective duties under the Contract.

7.6. The Executor shall not be liable for content and quality of information provided by the Customer.

7.7. In the event of either full or partial non-fulfillment or improper fulfillment of obligations under the Contract the guilty Party shall repair all losses to the other Party caused by such non-fulfillment or improper fulfillment.

7.8. The Parties shall be liable pursuant to the law in force of Ukraine for any other terms and conditions of the Contract.
7.9 In case when executor do not meet the deadline specified in the Annex №2, payment amount of the contract will be reduced by 10%.

 

8.       FORCE MAJEURE

8.1. The Parties shall be released from responsibility for either full or partial non-fulfillment of their respective liabilities under the Contract, if such non-fulfillment is caused by extraordinary and unavoidable circumstances (force majeure). Force Majeure circumstances include, in particular, fire, flood, earthquake or any other acts of God, war, any kind of military operations, anthropogenic catastrophes, civil disobedience actions, mutinies etc., acts of the governmental bodies and administration, as well as any other circumstances beyond the control of the Parties and which are emergency or inevitable situation at such circumstances, including adoption of laws or any other normative acts of Ukraine prohibiting or restricting any action provided in the Contract.

8.2. Occurrence, effect and termination of the Force Majeure circumstances shall be confirmed by respective references of the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine.

8.3. At the appearance of the Force Majeure circumstances preventing performance of commitments under the Contract by one of the Parties, it shall notify the other Party at least five days after such circumstances appearance, providing that terms for performance of commitments under the Contract shall be transferred to the period equal to such circumstances action.

 

8.4. Failure in notification or out-of-sequence notification by a Party of appearance of the Force Majeure circumstances shall not be the excuse for non-fulfillment or improper fulfillment of liabilities engaged under the Contract.

8.5. I the event when the Force Majeure circumstances will continue for more than two months, the Parties shall discuss expediency of further fulfillment of terms and conditions of the Contract.

 

9.                CONTRACT VALIDITY PERIOD. ALTERATION AND TERMINATION PROCEDURES

9.1. The Contract shall come into force after its signing and shall be valid until full performance of duties by the Parties pursuant to the Supplements to the Contract.

9.2. The Contract can be terminated unilaterally on the Executor’s initiative without returning the advance payment in the following cases:

 

9.2.1. Failure in providing information and/or materials to the Executor in full required for work execution under the Contract within a period exceeding three months since signing the Contract.

 

9.3. The Executor shall be liable to notify the Customer of termination of the Contract in writing within 10 days prior to the termination date.

9.4. Any dispute or difference which may arise during performance, alteration or termination of the Contract or in connected with the Contract shall be settled by means of negotiations between the Parties.

9.5. In the event when the Parties will not obtain a consent through negotiations, the dispute shall be transferred for the court adjudication pursuant to the law in force of Ukraine.

9.6. Any alteration and addition to the Contract shall be made only according to agreement of the Parties. Alterations, additions and supplements to the Contract shall be considered valid when approved in writing and signed by the Parties.

9.7. The Contract can be terminated after mutual agreement of the Parties.

 

 

 

 

Виконавець:

ФОП Казарян Геворг Оганесович (ідентифікаційний код юридичної особи 3334717938), є платником єдиного податку за ставкою 5% і не є платником ПДВ, що знаходиться за адресою 01001, місто Київ, вулиця Дегтяревская 48

Р/С 26001052642249

МФО 300711

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

Директор ____________

Казарян Г.О.

Замовник:

 

The Executor:

FOP Kazaryan Gevorg Oganesovich (ID of legal code 3334717938), є one single tax pay at the rate of 5% і not є PDV, which is located at address 01001, Kyiv, Degtev ul.

S / A 26001052642249

MFI 300711

AT KB «PRIVATBANK»

 

Director________________G.O.Kazaryan

The Customer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до Договору послуг №____ від «___» ________ 20__ р.

 

Ключеві фрази:

 

1  Купить холодильник 1 900 трафик в месяц
2 Купить телевизор 2 600 трафик в месяц
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

Виконавець:

ФОП Казарян Геворг Оганесович (ідентифікаційний код юридичної особи 3334717938), є платником єдиного податку за ставкою 5% і не є платником ПДВ, що знаходиться за адресою 01001, місто Київ, вулиця Дегтяревская 48

Р/С 26001052642249

МФО 300711

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

Директор ____________

Казарян Г.О.

 

Банковские реквизиты:
Р/с:  ___

К/с:  ____ в ____

БИК:  _____

 

 

___________________________

 

/_______/

МП

 

 

 

 

 

Додаток №2

до Договору послуг №____ від «___» ________ 20__ р.

 

Ключеві фрази:

 

1 Купить холодильник в момент подписание договора сайт lantrix.com.ua по этому слову имеет позицию в Google.com.ua «18» , на дату 20.04.2019 — позиция слова будет изменена на 1-5 в поисковой системе Google
2 Купить телевизор в момент подписание договора сайт lantrix.com.ua по этому слову имеет позицию в Google.com.ua «18» , на дату 20.04.2019 — позиция слова будет изменена на 1-5 в поисковой системе Google
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

Виконавець:

ФОП Казарян Геворг Оганесович (ідентифікаційний код юридичної особи 3334717938), є платником єдиного податку за ставкою 5% і не є платником ПДВ, що знаходиться за адресою 01001, місто Київ, вулиця Дегтяревская 48

Р/С 26001052642249

МФО 300711

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

Директор ____________

Казарян Г.О.

 

Банковские реквизиты:
Р/с:  ___

К/с:  ____ в ____

БИК:  _____

 

 

___________________________

 

/_______/

МП